Komenského mravoučné desatero 
(Stíhej ctnosti, vyhýbej se nepravostem!)

1. Nevypravuj všeho, co víš; nevěř všemu, čeho se doslýcháš; nežádej všeho, co vidíš; nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co jsi povinen: a budeš opatrný.
2. Buď skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoli mluvný! Když kdo mluví, mlč; když tobě co praví, poslouchej; když tobě co poroučí, buď mu po vůli!
3. Ke všem buď vlídný, k nikomu úlisný, vystříhej se pochlebovati!
4. Buď dále nadto spravedliv! Nežádej ničeho cizího, nic sobě neosobuj!
5. Máš býti také udatný, ku prácem čilý, zanechej prázdně lenochům!
6. Štěstěna bývá nestálá, přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší trpělivý člověk, choulostivý, vzdychá, pláče a kvílí.
7. Buď i dobrotivý a milosrdný! Kdo tebe oč žádá, dej mu, máš-li; bídnému pomáhej, můžeš-li!
8. Urazil-li tě kdo, promiň mu vinu! Ublížil-lis komu, ukoj a ukroť jej! Krásno jest tlumiti zlosť, odpouštěti vinníku a promíjeti odprošujícímu.
9. Nezáviděj nikomu, přej všem, vděk se čiň, komukoli můžeš, a zalíbíš se všem dobrým lidem.
10. Mluv vždy pravdu, nechtěj lháti! 

10 ctností člověka / učitele / průvodce dle Komenského = opatrný, skromný, vlídný, spravedlivý, udatný, trpělivý, dobrotivý, promíjivý (umí odpustit), nezávidí (bez závisti), pravdomluvný. "Celá naděje na všeobecnou nápravu věcí závisí na první výchově." 
(Komenský, Pampaedia, kap. IX)


Jan Amos Komenský (Portrét starého muže, Rembrandt, Amsterdam (1665) florentská Galerie Ufizzi (zakoupeno ze sbírek Medičejů)
https://dvojka.rozhlas.cz/jan-amos-komensky-podle-alfreda-strejcka-8171367 

Jan Amos Komenský - Cesta světla – Via Lucis
- celé dílo viz http://www.vialucis.cz/

Jan Amos Komenský - Cesta světla – Via Lucis

KAPITOLA II. - ŠKOLA SVĚTA BYLA VINOU LIDÍ UVEDENA VE VELKÝ ZMATEK

"Žel, že tato škola světa se tak velice odchýlila od úmyslu Stvořitele!

2. Předně totiž jen málokteří dbali na to, kvůli čemu jsou sem posíláni! Většina jako by sem přišla bydlet, nemyslí na nic jiného než aby zde byla jak jen dlouho může: je si věčností tak jista jako samotná zvířata.

3. Dále protože tato většina zapomínaly, že je sem poslána do školy, ani nedbá o své vzdělávání. Odtud plyne, že velká část lidí, ne-li většina, trávila život jako dobytek ve velké nevědomosti jak pokud jde o Boha, tak pokud jde o sebe a všechny věci. Nejen totiž ve Skythii nebo mezi Kafry a podobnými národy bez vzdělanosti, ale i mezi samotným křesťanstvem lze nalézt lidi, ve kterých kromě podoby nenalezneš nic lidského, protože se nezušlechťují žádným vzděláváním.

4. Ti pak, kteří se zušlechťují, se většinou zušlechťují jen tak, že to nic nenapomáhá hlavnímu cíli, hledání a nalezení své blaženosti v Bohu. Sloužit břichu, shrabovat bohatství, pachtit se po marných poctách a vynikající nadání dávat do služeb zvědavosti je společným úsilím i samotných učenců. Těmito hranicemi, tak úzkými a tak marnými, omezujeme všechno.

5. I ti, kteří usilují o opravdové dobro, často dosahují toho výsledku, o němž mluví apoštol, když praví: Stále se učíme a nikdy nedocházíme k poznání pravdy. Ukazuje to stejně v církvi jako mimo ni jednak tak hrubá nevědomost i ve věcech potřebných, vyskytující se všude, jednak tak časté obavy a pochybnosti i ve věcech nepochybných, jednak tak tvrdošíjné obhajoby domněnek, nejistých ba i zjevně nesprávných. Konečně stejně jsou v těch i oněch různice, sváry, bitvy, války a vraždy. Na celém světě je vidět třenice mezi náboženskými vyznáními, politickými správami, rodinami a sektami, všude i jednotlivé hlavy jsou plny rozporných domněnek. Tak se ze školy moudrosti stal svět cvičištěm hlouposti a zuřivosti a z velké části shromaždištěm satanovým, jak praví Kristus ve Zjevení (Zjev, 2, g).

6. Nechybějí konečně ani ti, kdo si zošklivili sváry a všechno zavrhují jako stejně nejisté, i samotného Boha, světlo v nejhlubších temnotách, klid mysli v samotné tuposti hledajíce. Tato nešťastná obluda, atheismus, všude již buď zjevně vládnoucí nebo tajně se plazící, je přesvědčivým svědectvím toho, jak špatně prospívá škola světa. Stejně jako všude existující velké zástupy epikurejců, kteří se stali místo lidí zvířaty."

Více na http://www.vialucis.cz/ (Jan Amos Komenský - Cesta světla – Via Lucis)

Audiokniha Komenský známý neznámý v anglickém překladu bezplatně na stránkách muzea Jana Amose Komenského Uherský Brod zde: AUDIOBOOK Comenius known and unknown (mjakub.cz) 

Audiokniha Komenský známý neznámý v anglickém překladu bezplatně na stránkách muzea Jana Amose Komenského Uherský Brod zde: AUDIOBOOK Comenius known and unknown (mjakub.cz) 

Myšlenkové  PARALELY  /  PRINCIPY  J. A. Komenského a Dr. Marie Montessori

Myšlenkové  PARALELY  /  PRINCIPY  J. A. Komenského a Dr. Marie Montessori

 1. Následování vnitřního učitele a vnitřní motivace. Vývoj člověka a rozvoj jeho talentů a poslání vychází z nitra dítěte. Dítě má vnitřní motivaci a naslouchá vnitřnímu učiteli, kterým je především příroda a její fungování. Proto stimulace zvenčí (cukr a bič) narušuje přirozený vývoj dítěte ve zdravého, vyrovnaného člověka následujícího své srdce a své poslání, které se zrcadlí v jeho talentech.

 2. Od univerzálního vnímání celku (vesmíru a jeho zákonitostí) ke konkrétnímu. Toto nám ukazuje příroda ve svých formativních procesech (jaké chemické, fyzikální a jiné procesy probíhaly při vzniku vesmíru před cca 14mld let a následně při vzniku planety Země před cca 4,5 mld let a jaké procesy se nyní odehrávají na naší planetě a kolem nás – sublimace, desublimace, odpařování, zamrzání,...). Montessori nazývá jako "Kosmická výchova", ve které jsou obsaženy veškeré předměty, které souvisí se vznikem vesmíru i naším životem na planetě Zemi - chemie, fyzika, biologie, zěměpis, matematika, jazyk, kultura, umění - hudba, výtvarné, dramatické aj.

 3. „Izolování“ / vyčlenění obtížnosti. Stejně jako příroda se i my opatrně vyhýbáme překážkám a věcem, které by mohly ublížit a zablokovat v dítěti vnitřní motivaci. Např. formou třístupňových lekcí a postupného zvyšování obtížnosti. Začíná se jedním stupněm obtížnosti – příkladem je pohyblivá abeceda, se kterou dítě pracuje od cca 3-3,5 let (jednotlivá psací 3D písmena ze dřeva, kartonu aj.); dítě si vyskládává nejdříve písmena jen tak, pak učitel vypozoruje, že už vyskládává konkrétní slova - např. slovo pes (protože si tam dalo psa z Montessori farmy), proto mu nabídne novou pomůcku - “první čtecí krabičku” - a ukáže dítěti, že to, co vyskládávalo na koberci pohyblivou abecedou, můžeme napsat i jiným způsobem (na papírek) a dítě samo čte jednotlivá písmena, která učitel píše. Dítě tak zjistí, že dohromady dávají slovo a je šťastné, že se samo naučilo číst kolem 4 let věku, a pak navazuje a pokračuje dalším pečlivě připraveným materiálem, kdy začíná samo psát to, co si přečte, díky vedení učitele/průvodce, a to opět kolem 4 let díky procvičování s kovovými tvary (čtverec, obdelník, ovál, kruh…, čímž se i nepřímo připravuje na pozdější matematiku a geometrické tvary) či jinou pomůckou. Každému dítěti se nabídne první čtecí box až poté, co učitel vypozoruje, že dítě začíná chápat, co vyskládává, tedy od 3,5-4,5 let dle připravenosti konkrétního dítěte – proto připravený Montessori učitel každý den píše záznam o každém dítěti v MŠ do záznamového archu (nyní v PC), aby, pokud onemocní, mohl kdokoli plynule navázat tam, kde se dítě zrovna nachází, jakož i pro své potřeby a pro rodiče na pravidelných pololetních setkáních.

  4. Připravené prostředí. Příroda začíná pečlivým výběrem materiálů a Komenský hovoří o čistotě a jasnosti připraveného prostředí a materiálu. Nejdůležitějším prvkem připraveného prostředí je připravený respektující učitel/průvodce. V rámci bezpečného a respektujícího prostředí dítě např. ví, kde má pití, kde je nářadí k úklidu, pokud něco rozsype; ví, či cítí, kde si rozvíjí smysly, matematiku, jazyk, kulturu. Vše má řád a ten dítěti přináší vnitřní disciplínu (uklízím si po sobě, uklízím pomůcku, umývám si ruce, mám respekt k okolí a dětem aj.), což přináší svobodu výběru pracovní pomůcky, činnosti, která zrovna dítě naplňuje, baví a rozvíjí. Montessori zásada z desatera: „Buďte v připravování prostředí aktivní, s nasazením a vytrvale se o něj starejte. Pomozte dítěti utvořit si vztah s prostředím. Ukažte mu správné místo pro pomůcky a další materiály i to, jak se používají.“

  5. Samostatnost a nezávislost. „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Příroda připravuje své organismy tak, aby se ve skutečnosti snažily samy a uměly se o sebe postarat (např. kuře začne rovnou samo zobat a učí se vše nejprve od matky, pak z okolí, kam jej matka vezme, a stává se čím dál více samostatnějším a nezávislým na matce). Mario Montessori řekl své mamince doktorce Marii Montessori větu „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ už jako malý kluk a tím ji inspiroval v její další práci. 

  6. Dítě utváří dospělého. Příroda rozvíjí vše tak, aby dokonalosti bylo dosaženo už od počátků: i bytosti nevýznamného vzhledu mají velký potenciál (novorozenci si rovnou přináší genialitu a je na nás dospělých jim ji zachovat bez překážek a pomáhat jim ji rozvíjet, každý má svoje poslání a talent). Komenský přirovnává lidský mozek k vosku, postupem času tvrdne, proto dítě vše nejlépe absorbuje jako houba vodu - svou absorbující myslí do tří let (Dr. Montessori) a následně mnohé lehce vstřebává až do šesti let. Poté je to už náročnější a je potřeba větší snahy k naučení se nových věcí, než tomu bylo do šesti let.

  7. Od jednoduchého ke složitějšímu. Příroda postupuje od jednoduchého ke složitějšímu a Komenský používá příklad mušle, která začíná měkkou vnitřní částí a pak ztvrdne do skořápky. A poté říká, že je špatně začít učit neznámé učivo, které navíc nelze vidět či ohmatat. Navrhuje proto začít s něčím, co dítě zná, a pak udělat další krok. Např. nejprve matematické červenomodré tyče, pak vřeténka, následně známková hra, perlový materiál atd.

  8. Bez zraňování a s dopřáním dostatku času. Příroda nezraňuje, ale postupuje pomalu. Komenský používá příklad, který říká, že ptačí máma nedá svá vajíčka do ohně, aby je více zahřála, aby se líhla rychleji. Umožňuje jim dozrát pod teplem jejího těla ve správný čas, který potřebují a samy si zvolí. Oproti tomu někteří učitelé či rodiče zraňují tím, že chtějí výsledky příliš rychle či brzy bez ohledu na potřeby dítěte.

  9. Bez nucení. Příroda nenutí k pokroku nic, co není poháněno svou vlastní vyspělou silou. Následkem nucení děti přicházejí o vnitřní motivaci a radost z objevování a vzdělávání (dostávají se do rolí poslušných či neposlušných zvířat – cukr a bič). Dítě má v sobě silný plamínek touhy rozvíjet se v tom, co si přineslo jako své poslání. Mnoho dospělých se domnívalo, že by dítě bylo líné, kdyby ho stále nepostrkávali dopředu, pokud v něm však uhasili vnitří plamen a nahradili jej stymuly z venku, přestalo dítě rozvíjet a následovat samo sebe, ale plnilo sny, přání a očekávání druhých (většinou od 2 let svého věku, kdy se začalo přizpůsobovat). Je potřeba ochránit vnitřní plamen v rámci nejdůležitějších senzitívních fází dítěte do tří (0-3 = potřeba řádu a pořádku, vnímání malých věcí, rozvoj jazyka, smyslů, pohybu, sociálního rozvoje) i šesti let (senzitívní fáze na uchopování a pozorování malých věcí již vymyzela v předchozí fázi 0-3, ale stále ještě dítě 3-3,5 let vysoce vnímá řád a pořádek, má rádo věci na svém místě a jistoty toho, že je najde a i vrátí tam, kam patří; ve věku 3-6 stále intenzívně rozvíjí jazyk, smysly, koordinaci pohybů (např. rukou pro budoucí psaní) i těla a rozvíjí se sociálně ve věkově smíšené skupině v MŠ) a následně do dvanácti let dítěte (dítě 6-12 staví na všem, co naabsorbovalo a přijalo ze senzitivních fází, které postupně vymyzely, a v tomto věku potřebuje sociální skupinu, ve které spolupracuje na společných projektech, spoluobjevuje, konzultuje, inspiruje, respektuje názor druhých aj.), kdy pak je pevně ukotveno samo v sobě a má pevné zásady a zdravě věří sobě, svým pocitům, intuici, ví co je jeho posláním, pokračuje na rozvoji svých talentů a ověřuje si názory druhých bez slepé důvěřivosti či závislosti. Od 12-15ti let je proto student připraven v pracovní dny studovat mimo domov (Montessori farmy) a zakusit také větší zodpovědnost za chod financí, zajištění jídla pro sebe a potravy pro zvířata z farmy, vody pro rostliny aj. Během pracovního týdne pokračuje studium a rozvoj "Kosmické výchovy" (chemie, fyzika, biologie, zěměpis, matematika, jazyk, kultura, umění - hudba, výtvarné, dramatické aj.) a na víkend jezdí domů rozvíjet mimoškolní rodinné a přátelské vztahy aj. 

  10. Pomáhat dítěti být úspěšným. Příroda pomáhá svým procesům všemi možnými způsoby. Komenský říká, že je odchylkou krutost učitele, který očekává, že dítě uspěje v úkolu, než mu ukáže, jak to udělat, a poté, co dítě selže, se na něj učitel rozzlobí a poníží špatným hodnocením. Dále napsal, že učitel může s respektem zkoušet až poté, co žákovi přesně ukáže, jak to má udělat, co po něm chce a dá mu dostatek času na procvičení. Pak zjistí, že už přezkoušení mnohdy není potřeba, protože vidí, že si to žák osvojil.

  11. Dítě projevuje své talenty a my dítě podporujeme v jejich rozvoji. Příroda nevytváří nic, u čeho není praktická aplikace brzy zřejmá (u ptáka jsou křídla k létání, nohy jsou k chůzi, strom ví, že má růst do výšky atd.). Dítě, které rádo tančí, má rozvíjet tanec, zpívající zpěv, kreslící kresbu...nabízíme dětem komplexnost a všeobecný rozvoj a podporujeme jejich talenty v tom, pro co jsou nadšené. Montessori zásada z desatera: „Soustřeďte se na posilování rozvoje toho, co je na dítěti dobré, tak aby zbývalo méně a méně prostoru na to, co je špatné.“

(Zdroj: Mary Ellen Maunz, Founder and Program Director Age of Montessori, přednáška s českými titulky v rámci Mezinárodního Montessori kongresu v Praze 07/2017 viz https://youtu.be/5SXTxRQx_sc , překlad a návrhy názvů paralel Ing. Jana West Klasová, Lic., jazyková korekce a kontrola Mgr. Radek Glabazňa, M.A., Ph.D.)

12. Navazujme na předchozí myslitele, na to dobré, spolupracujme. (Viz Komenského dílo a Montessori "Absorbující mysl")

„Muzika nejpřirozenější nám jest“ (Komenský, Informatorium školy mateřské).

Komenský doporučuje už v prvním roce věku dítěte zpěv zejména ve spojení s kolébáním a konejšením. V druhém roce muzika zevnitřní již také dětem libá býti začíná, zpívání, hudení, helekání, břinkání, zvonění, hodin bití, hraní na stroje muzické. Proto jim toho mírně dodávati, aby k melodii a harmonii uši i mysli jejich zvykali.“

Ve věku od 4 do 6 let se v jeho Informatoriu školy mateřské počítá již s vlastním zpěvem dítěte, i s počátky hry na hudební nástroj, přitom hudební nástroj má nejprve spíše povahu hudební hračky, později je tu bubínek, píšťalka a housličky, jejichž prostřednictvím si děti budují od mládí speciální nástrojové dovednosti „aby sobě pískati, břinkati, drndati a tím sluch k rozličným hlaholům oblomovati i v něčem následovati zvykali.“

Od pěti let je již čas ke zpěvu kratičkých duchovních písní i dětských popěvků tím způsobem, že dítě nejdříve zvládne častým opakováním jeden verš, postupně připojuje dalšíaž do rozsahu celé písničky.

Některými svými myšlenkami o předškolní hudební výchově Komenský zřetelně předstihl svoji dobu. A teprve mnohem později se o její řešení s menším či větším úspěchem pokoušela novější hudební pedagogika. Např. výchova rytmického cítění dětí pomocí říkadel a snadných hudebních nástrojů, ty Komenský doporučuje dětem přímo do rukou, aby se aktivně účastnily hudebního vyučování. Ta má velmi blízko k novodobému systému Orffova Schulwerk. Rovněž tak představa, aby se dítě harmonicky rozvíjelo nejen poslechem a zpěvem, ale i aktivní instrumentální činností, je zcela v souladu s dnešní koncepcí aktivní a receptivní hudební výchovy. A konečně idea hudební hry, která na některých místech v textu probleskuje, umožňuje uplatnit se i těm dětem, které mají menší vrozené předpoklady.

Další Komenského spis Velká didaktika (Didaktika Magna) navrhuje systém hudební výchovy a nauky, v němž by se postupovalo od jednoduchého ke složitějšímu, od známého k neznámému a vždy navazuje na poznatky z předchozího stupně, tedy princip přirozenosti, názornosti a postupného zvládnutí učiva.


Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
,
Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1

viz https://www.npmk.cz/pro-skoly


Muzeum Jana Amose Komenského Uherský Brod,
Přemysla Otakara II. 37, 688 12 UHERSKÝ BROD, Česká republika, EUROPE
viz  https://www.jakub.cz/

O Komenském a jeho dílech přímo v muzeu: obchod | Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod (mjakub.cz)

Odborná knihovna muzea knihovna | Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod (mjakub.cz)

Informační leták ke schůzce dne 8.6.2015

Paralely Komenského a Montessori